Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru – Dövizle Askerlik Yasa Değişikliği , 03.02.2016

            Dövizle Askerlik ücreti yasadaki şartları haiz yurtdışındaki tüm vatandaşlarımız için 1.000.-Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak değiştirilmiş, 6661 sayılı Kanun 26 Ocak 2016 tarihinde onaylanmış ve 27 Ocak 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözkonusu yasal değişiklik çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca (ASAL) hazırlanan uygulama esaslarına göre,

 

1-Ödenecek döviz miktarı 6.000.-Avro’dan 1.000.- Avro’ya indirilmiştir.

 

2-Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır.

 

3-Bedelin taksitle uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

 

4-6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000.-Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

 

5-38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar dış temsilciliklere başvurmak süretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000.-Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanmaları imkanı tanınmıştır.

 

6-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000.-Avro’nun üzerindeki ödemelerin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Saygıyla duyurulur.