Türkiye Cumhuriyeti

Bangkok Büyükelçiliği

Bilgi Notları

ASKERLİK-DÖVİZLE ASKERLİK-İşçi, İşveren Statüsündekiler, 05.01.2016

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat konsolosluklara başvururlar.
(1) İşçiler için gerekli belgeler; 

 

(a) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu. 

(b) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belge.
(c) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge.
(ç) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belge.
(d) Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belge.
(e) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belge.
(f) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.

(2) İşverenler için gerekli belgeler; 
(a) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu.
(b) Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge.
(c) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.
(3) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;
(a) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve meslek ya da sanatlarını yabancı ülkede icra etmelerine imkân veren oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu.
(b) Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge.
(c) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.
-Sağlık sorunları nedeniyle askerlik hizmeti yapmaya elverişli olmadıklarını konsolosluklarına başvurularında beyan edenler; yurt dışındaki aile hekimi veya hastanelerden alacakları sağlık raporlarını, raporlara esas teşkil eden bilgi ve belgelerini, röntgen filmlerini, laboratuar veya klinik tanı ve bulgularını, Türkçe tercümeleri ile birlikte ve yine konsoloslukları aracılığı ile Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderirler. Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak incelemeyi müteakip verilecek sağlık kararına göre yükümlüler hakkında işlem yapılır. Bu yükümlüler, askerlik şubelerince kendilerine bildirildiği şekilde hareket ederler.
-Yararlanma şartlarını taşıdıkları konsolosluklarca tespit edilen yükümlüler, konsolosluklardan alacakları iki nüsha EK-B Lahika-2 “Döviz Ödeme Belgesi” ile muhabir bankalara giderek, peşin veya ilk taksitlerini döviz olarak yatırırlar. Ödemenin T.C. Merkez Bankasında hazine adına açılı olan “Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı”na aktarılmasının sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler bizzat sorumludurlar.
-Yükümlüler, kimlik bilgilerinin ve vatandaşlık kimlik numaralarının tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarırlar. Ödemeyi müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler, dekontun bir suretini ödemelerini tamamlayıncaya kadar saklarlar ve haklarında düzenlenen EK-B Lahika-3 “Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Formu”nun ilgili bölümünü imzalarlar.
-Bilinen anlamda bankacılık sisteminin olmadığı veya bankacılık sisteminin sağlıklı işlemediği ülkelerdeki konsolosluklardan başvuruda bulunan yükümlüler, konsolosluklarca düzenlenen EK-B Lahika-2 “Döviz Ödeme Belgesi”nin aslı ya da sureti ile bizzat kendileri veya yakınları vasıtasıyla yurt içindeki T.C. Merkez Bankası şubelerine ödemede bulunabilirler. İlk ödemelerini bu şekilde yapanlar, ödeme dekontunun aslını başvuruyu kabul eden konsolosluğa ulaştırmalarını müteakip başvuru işlemini tamamlamış olurlar.
-Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurt içinde ödemek isteyenler, askerlik şubelerine müracaat ederek; oturma veya çalışma izin belgelerini, yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya pasaportunu ya da gemi adamı cüzdanı ile iş sözleşmelerini ibraz ederler. Söz konusu belgelerin askerlik şubeleri tarafından incelenmesini müteakip yurt dışında işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini taşıdıkları ya da bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalıştıkları anlaşılanlara, EK-B Lahika-2 “Döviz Ödeme Belgesi” düzenlenir. Yükümlüler bu belge ile yurt içindeki T.C. Merkez Bankası şubelerine döviz ödemelerini yaparlar ve ödeme dekontunun bir suretini askerlik şubesi başkanlığına ulaştırırlar.
-Yükümlüler, taksit ödemelerini Avro para birimi ile yapabilecekleri gibi her yılın ilk mesai günü T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen ve Askeralma Dairesi Başkanlığınca yayımlanan döviz ödeme çizelgesinde belirtilen konvertibl para birimleri ile de yapabilirler. Avro para birimi dışında ödemede bulunacak olanlar, bu çizelgede yer alan çapraz kura göre belirlenmiş miktarları öderler.
-38 yaş ve öncesinde dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunmuş olanlar, en geç 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar döviz ödemelerini tamamlarlar. 39 yaş ve sonrasında dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunmuş olanlar ise, yasada belirtilen döviz miktarını başvuru sırasında peşin olarak öderler.
-Başvuruları konsolosluklarca kabul edilen ve askerlik şubelerince onaylananlar, döviz ödemeleri sona erene kadar yurda kesin dönüş yapamazlar, herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süre ile yurt içinde bulunamazlar, yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar, ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurt içinden transfer edilen işlerde veya bizzat yurt içindeki iş yerlerinde ya da Türk bandıralı gemilerde çalışamazlar.
-Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduktan sonra; yararlanma şartlarını kaybettikleri tespit edildiğinden, ödeme yükümlülüğü sona ermeden herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kaldıkları veya yurda kesin dönüş yaptıkları ya da sınır dışı edildikleri tespit edildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edildiğinden, Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edildiğinden, maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları veya meslek ya da sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edildiğinden, ödemelerini süresi içerisinde tamamlamadıklarından ve kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçtiklerinden yasa kapsamından çıkarılan yükümlüler, tabi oldukları statüde askerlik hizmetini yerine getirmeleri veya getirmiş sayılmalarını müteakip, ödedikleri dövizin iadesini talep edebilirler.
-Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerini tamamlamadan vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilenler, ödedikleri dövizin iadesini bu durumlarının oluşmasını müteakip talep edebilirler. Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilenler, talep ettikleri takdirde, kalan taksitlerini 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödeyebilirler.
-Ödedikleri dövizin iadesini talep eden yükümlüler; kendileri, vâsileri, vekilleri veya mirasçıları aracılığı ile doğrudan veya konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat ederler. Müracaat dilekçesinde; paranın iade edileceği yurt içinde açılı Türk Lirası hesabına ait IBAN numarası, vatandaşlık kimlik numarası, iletişim ve adres bilgileri mutlaka belirtilir. Vâsi, vekil veya mirasçı sıfatı ile yapılan başvurularda, vekâletname ile vâsi veya mirasçı olduğunu gösteren belge asılları ya da noterlerce onaylı suretleri, müracaat sırasında askerlik şubesine ibraz edilir veya müracaat dilekçesi ile birlikte askerlik şubesine gönderilir. Yabancı ülke noterleri tarafından düzenlenmiş belge ibraz edenler, söz konusu belgeleri Türkçe’ye tercüme ettirerek, konsolosluk veya yurt içindeki noterlere onaylattırırlar. Mirasçı sıfatıyla müracaat eden kişi veya kişilere, mahkeme kararında belirtilen oranlar dâhilinde geri ödeme yapılır.
-Dövizle askerlik hizmeti başvurusu onaylandıktan sonra süresi içinde ödemelerini tamamlayanlar muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bu nedenle; ödemelerini tamamlamalarını müteakip; vefat eden, askerliğe elverişsiz hale gelen, Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen ve kendi isteği ile dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.
-Dövizle askerlik hizmeti kapsamında işlem görenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri mümkün olan en kısa sürede askerlik şubeleri ve konsolosluklarına bildirirler. Yükümlüler, ödemelerini tamamlamış olmaları kaydıyla, yurda kesin dönüş yapabilirler.

Gerekli Belgeler :
-Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçe – 2 adet
-Dövizle Askerlik Başvuru Formu-4 adet
-Döviz Ödeme Belgesi - 2 Adet
-4 adet fotoğraf
-Çalışma izni aslı ve fotokopisi (çalışmaya başlanan yıldan itibaren)– 2 adet
-Oturma izni fotokopisi (oturma iznine başladığı yıldan itibaren, ayrı bir belge halinde değildir. Pasaport fotokopisi vize sayfalarında mevcuttur) – 2 adet
-İşyeri mektubu aslı ve fotokopisi – 2 adet
-Nüfus Cüzdanı fotokopisi – 2 adet
-Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu fotokopisi (işlem görmüş tüm sayfalardan)– 2 adet

Detaylı bilgilendirme için 

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5035&Name=Askerlik  

 

İlgili Dosyalar :

- DÖVİZ ÖDEME BELGESİ

- DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU FORMU

- TEBLİĞ BELGESİ VE TAAHHÜTNAME